IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
> Poczatek-postepowania-w-przedmiocie-wydania-wyroku-lacznego-cz-2

Początek postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego: cz. 2

W drugiej części artykułu dotyczącego wydawania wyroku łącznego proponuję przyjrzenie się zasadom wymierzania kary łącznej w przeszłości i w świetle obecnych przepisów.

Ogólnie, wniosek o wydanie wyroku łącznego powinien zawierać:

  1. Oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany,
  2. Oznaczenie i adres Wnioskodawcy
  3. Wskazanie, że wniosek dotyczy wydania wyroku łącznego za wskazaniem wyroków/ wyroków łącznych, którymi orzeczono mające ulec połączeniu kary lub kary łączne.

Obecnie łączeniu podlegają kary jednostkowe i kary łączne, kiedyś jednak Sąd każdorazowo rozwiązywał węzły kary łącznej i na nowo określał jej wymiar, co czasem było ryzykowne.

Sąd orzeka karę łączną w wymiarze od najsurowszej z kar jednostkowych lub łączonych do ich sumy. Pierwsza metoda przezeń stosowana to zasada absorpcji, druga – zasada kumulacji. Najczęściej w praktyce spotkać można jednak zasadę asperacji, czyli wymierzenie kary pomiędzy skrajnymi wariantami.

Przypuśćmy, że Sąd wymierzył Ci karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, łącząc jednostkowe kary 2, 3 i 4 lat. Jak widać – zyskałeś pięć lat – Sąd mógł przecież orzec karę 9. lat pozbawienia wolności. Na gruncie nowych przepisów łączeniu podlegać będzie kara łączna z karą jednostkową lub inną karą łączną. Jeśli w powyższym przykładzie dodamy karę 1. roku pozbawienia wolności za czyn popełniony przed wydaniem chociażby nieprawomocnego wyroku co do któregokolwiek z czynów, to w myśl starych przepisów Twoja dobra sytuacja mogła ulec drastycznemu pogorszeniu. Sąd rozwiązałby węzeł kary łącznej i na nowo ustalał jej wymiar. Na gruncie nowych przepisów jednak, o ile kary podlegałyby wykonaniu (a przez to łączeniu), Sąd będzie łączył jedynie to, co zostało orzeczone.

Jak widać, do roli Sądu należy zbadanie, który stan prawny, jeśli może mieć zastosowanie, będzie dla Ciebie korzystniejszy. Ty też możesz to podpowiedzieć i odpowiednio uargumentować.

Problematyczne w praktyce jest także to, do którego Sądu skierować wniosek. Właściwym Sądem jest ten, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji i masz problem ze skonstruowaniem prawidłowego i dobrze umotywowanego  wniosku o wydanie wyroku łącznego do właściwego Sądu, nasz zespół adwokatów pomoże Ci to zrobić.

Nie zawsze też ostatni wyrok będzie tym, którego rozstrzygnięcie będzie podlegać łączeniu. Skierowanie wniosku do niewłaściwego Sądu skutkować będzie długotrwałym postępowaniem, a na gruncie nowego uregulowania w zakresie łączenia kar, czas nie zawsze działa na Twoją korzyść.

Najlepszym sposobem na usunięcie stanu niepewności co do własnego położenia jest analiza akt  spraw – w pierwszym rzędzie konieczne jest uzyskanie danych o karalności, dalej zwrócenie się do Sądów o odpisy wyroków wraz z informacją o ich wykonaniu i finalnie analiza tego, co otrzymasz w odpowiedzi. Zazwyczaj analiza ta jest bardzo skomplikowana.

Kontakt